Trafikgruppen

I august 2017 blev der afholdt et borgermøde i Voervadsbro med det formål at afklare interessen for at gøre noget aktivt for at landsbyen bliver mere attraktiv at bo i. Der blev nedsat forskellige arbejdsgrupper. Herunder trafikgruppen, som er en undergruppe under Landsbyforeningen.

Trafikgruppen har lige nu 7 medlemmer, der arbejder med følgende hovedtemaer: Fartdæmpning på de gennemgående landeveje. Generelt bedre forhold for bløde trafikanter.

Der har været taget kontakt til kommunen om diverse forhold. Det har resulteret i flere forbedringer, hvoraf nogle er udført.

Desuden har kommunen besluttet, at der skal udføres 2 ekstra bump på Gudenåvej og fortovet langs sydsiden af Gudenåvej skal forlænges fra Røgeriet til Vilholtvej. Et generelt anlægsstop har forsinket dette arbejde.

Vi er også i dialog med kommunen om opsætning af pullerter mellem kørebane og cykelsti på Holmedal fra Voervadsbro til Voerladegård.

Også de dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Højlundvej indgår i dialogen.

Vi undersøger også løbende mulighederne for at etablere en sti langs Gudenåvej til Nedenskovvej.

I foråret 2024 forventes kommunen at vedtage et oplæg til et kommuneplantillæg som bl.a. begrænser landsbyernes muligheder for at bygge til hvis behovet opstår.

Vi tager løbende nye emner op, hvis der er behov for det. Kontakt Kaj Møller for nærmere.

Opdateret 17.03.24.