LANDSBYRÅDET

Landsbyrådet er landsbyernes samlede bindeled til Horsens Kommune og er et forum for udveksling af ideer og erfaringer vedrørende landsbyforhold.

Landsbyer i Horsens Kommune er defineret som landsbyer med mindre end 500 beboere og uden offentlige serviceinstitutioner.

Medlemslandsbyer har mulighed for at søge tilskud til lokale projekter i Landsbyrådet.

Landsbyrådet består af valgte repræsentanter fra landsbyer i kommunen. Valget til Landsbyrådet skal ske på et årligt borgermøde. Derudover er Horsens Kommune repræsenteret på møderne.

Voervadsbro har siden 2011 haft 2 medlemmer af rådet. Lige nu er det Kjeld Søndergård og Kaj Møller.

Der afholdes 4-6 møder om året. På møderne udveksler man erfaringer og fordeler tilskud efter ansøgning fra de enkelt landsbyer.

Foreløbig er 19 landsbyer medlemmer af rådet.

Fra 2018 har byrådet nedsat et politisk udvalg vedrørende udvikling af lokalsamfund, UUL, som skal varetage oplandets, herunder også landsbyernes, interesser i kommunen.

Udvalget har også medlemmer fra oplandet. Landsbyrådet har valgt 2 medlemmer. Det ene er Kjeld Søndergård fra Voervadsbro.

Se evt mere om landsbyrådet på Horsens hjemmeside her