Kerneopgaver for Landsbyforeningen for Voervadsbro og Omegns bestyrelse.

Helt overordnet er bestyrelsens opgave:

 • At stå til rådighed, så ildsjæle ikke brænder ud – ikke myndigt, men omsorgsfuldt.
 • Sørge for at afholde Sankt Hans bål ved Nedenskov sø, juletræstænding, samt den årlige generalforsamling.
 • Være landsbyens ansigt udad, og lægge navn / cvrtil ansøgninger, samt henvendelser til / fra myndigheder.
 • Opkræve kontingent og administrere Landsbyforeningens økonomi, samt sikre at vedtægterne overholdes.
 • Koordinere kalender for aktiviteter i Voervadsbro

 

 

Visionen for bestyrelsen er:

 • være med til at præge vores landsby, og samle borgerne i Voervadsbro om forskellige emner af fælles interesse.
 • være lydhør og imødekommende overfor nye ideer og tiltag, som f.eks kan ske ved at arrangere fælles ”Temadage”, hvor alle borgere kan deltage i udvikling af fælles vision for Voervadsbro, og give input til bestyrelsens ”mission”.
 • Understøtte nye og igangværende projekter og arbejdsgrupper efter behov, og sikre vedligeholdelsesplan for sponsorerede projekter.
 • Behandle ansøgninger, søge fondsmidler til arrangementer / konkrete tiltag, så der skabes et økonomisk grundlag for aktiviteter i og for landsbyen.
 • Nedsætte ad hoc udvalg, der planlægger nye projekter til gavn for Voervadsbro
 • Tilbyde sig som facilitator for projekter og arbejdsgrupper efter behov 

Referat fra borgermøde d. 18. september 2019

Evaluerings- og opsamlingsmøde vedr. ”Hvad er der i grunden gang i her i Voervadsbro og Omegn”.

Onsdag den 18. september 2019, kl. 19.00-21.30.

20 deltagere inkl. bestyrelsen

Dagsorden med referat:

 1. Grundlaget for mødet/velkomst og velkomst ved Kjeld.
  1. Ros til landsbyen for de mange aktive mennesker samt en konstatering af, at der er mange flere ildsjæle, end gennemsnitligt i landet
 2. Orientering og spørgsmål til og fra hver enkelt gruppe og igangværende initiativ. 
  1. Tryg Landsby v/tovholdergruppen: Kaj Møller, Jens Berg, Kjeld Søndergaard samt Peter Holm.
  2. Skoven. Legehus og båltingsopbevaringssted er kommet på plads. Der er sat et skur op som skal fungere som muldtoilet til brug for dem, der kommer i skoven. Der arbejdes på at fastholde den markerede sti, så der ikke bliver for mange uautoriserede stier. Der er indkøbt borde bænkesæt, der blot skal samles. Svend har organiseret en svævebane, der også skal sættes op.
  3. Teltlavet: Jens Berg har med godkendelse fra DanSand stillet lokale til rådighed som lagerplads for nogle af landsbyens effekter, fx telt (mobilt forsamlingshus), møbler, nyindkøbte, og effekter til fx Streaming. Desuden er en ældre bygning (muligvis oprindelig en for smedje) renoveret og kan benyttes til mødevirksomhed og studiekredsarbejde mv. Der er lavet udkast til regler for brug, men de er endnu ikke færdigbehandlet og konfirmeret.
  4. Flagalléen. Flag mm købt og der er lavet huller. Flagene står mellem byskiltene, og hvis byskiltene flyttes, ansøges der om tilladelse til at udvide flagalleen. Alle nødvendige tilladelser er givet. 

Der skal nedsættes et udvalg/flaglav, som skal drøfte retningslinjerne for anvendelse af flagene ud over de officielle flagdage, samt på sigt være den gruppe, som administrerer flagene og sætter dem hhv. tagerd em ned igen.

 1. www.voervadsbro.dk: Hjemmesiden er Voervadsbros officielle ansigt udadtil. Der er også en Facebook-side, som er nok så proaktiv, og som kan være endnu mere proaktiv. 
 2. Foredragsgruppen om Voervadsbro før og nu. Er afviklet og der er mulighed for at fortsætte aktiviteterne i ”den gamle smedje” på gården hos Jens og Lene på hjørnet af Holmedal og Grønskovvej. 
 3. Aktivitetsudvalget: De hygger sig og snakker meget. Mange aktiviteter:
  • Familieaktiviteter før Sankt Hansaftens arrangementet, 
  • Running Dinner, hvor der spises hos forskellige værtsfamilier med efterfølgende fest. (Nytilflyttede Helle roste arrangementet, men kunne tænke sig en mere entydig tilmeldingsadresse)
  • Kulturklub, der tager i biograf eller andet. Else ønsker, at man via Messenger holder kontakt, og fx går til biografprimierer
  • Kloge Koner, hvor man i den sidste mandag i måneden kommer hos hinanden medbringende strikketøj og snakketøj
  • Gåture – men de har været på pause siden april. Meget spontant med besked via facebook hvor det bør fremgå, hvor lang turen er, om det er i gang eller trav, og om det er en klap-/barnevognsvenlig rute.
  • Mad over bål, også lige før nytårsaften.
 4. Fælles julefrokost: Ole har taget initiativ til en julefrokost. Den afholdes i Røgeriets festsal fredag den 6/12 kl.18. Prisen er 175 kr, og betales ved indgangen. Røgeriet og LVO er arrangør og sørger selv for betjening, derfor lavere pris en den normale i restauranten.
 5. Live streaming: godt initiativ, foregangsforening mht. fællesspisning
 6. Trafikgruppen: sover. Dog er noget af det, der var på dagsordenen, er blevet effektueret.

Gruppen opfordres til at vågne op og se på:

 • Busstoppesteder, busskure lys
 • Udkørsel fra Højlundvej på Gudenåvej
 • Udkørsel fra Vilholtvej på Gudenåvej
 • Fysisk miljø: sover også lidt. Mht. den gamle kro er det et behov for afklaring. Birgitte og Kjeld forsøger at komme i positiv dialog med ejerne/døtrene af de sidste ejere.
 1. Landsbyforeningens aktiviteter orientering om planlovsforslag fra 2016 med ”Landsbyafgrænsningen”. Denne afgrænsning ville betyde, at der ikke måtte bygges uden for den eksisterende bebyggelse. Der blev gjort indsigelse, og der kom ændringer. Nogle af ændringerne kan ikke lade sig gøre på grund af fredninger. Sagen vil formodentligt blive behandlet på byrådsmøde ultimo oktober. Ifølge det oplæg, som Kjeld har fået fat i, er der ingen udviklingsmuligheder. Det har været en landsdækkende politisk tanke, at landsbyerne er for dyre og skal nedlægges til fordel for de større byer, fordi det er billigere at servicere. Det er ved at ændre sig, fordi politikerne er ved at være klar over, at der er liv og aktivitet i landsbyerne. Der bliver mulighed for at indgive høringssvar. Der kommer et praj på Facebook.
  1. Sammenhængende landsby
  2. Kommunale midler til områdefornyelse. Der er afsat 25,4 mil.kr over de næste 4-5 år til områdefornyelse. Den første ansøgningsfrist er 21. oktober, hvor der nok ikke er ret mange, der når at forberede ansøgninger. Kunne der formes en ansøgning, der muliggør/finsierer udformning af en helhedsplan, som anskuer hele Voervadsbro med henblik på forandring/forskønnelse. En social sammenhængsoplevelse i Voervadsbro vanskeliggøres af den meget spredte bebyggelse, og det faktum, at landsbyen mere eller mindre består at fire til dels adskilte enklaver. Det er meget for en lillel by med kun 200 indbyggere. Der tænkes i arbejde med forskønnelse af landsbyen fx omkring kroen, indkørslen fra Voerladegård, anlæggelse af flere stier. Hvis der laves en plan, der er specifik, bl.a. med angivelse af hvor pengene kan søges, kan der med større vægt senere  søges penge fra områdefornyelsen elelr fonde som f.eks. Realdania eller lignende. 
  3. Landsbyrådets arbejde bl.a. om en ny oplandspolitik i Horsens kommune. Der arbejdes med en fælles platform, hvor man kan udveksle ydelser og erfaringer mm. Byrådet agter at udkomme med en samlet oplandspolitik inden sommerferien 2020, og forarbejdet til denne foregår lige nu i oplandsudvalget. Hår beboere i Voervadsbro ønsker eller forslag til denne, så er Kjeld med i skrivegruppen – kontakt ham eventuelt. 

 

 1. ”Brainstorming” – mulighed for at udtrykke ønsker og behov, som alle vil blive nedskrevet.

Ingen konkrete forslag i aften, men bestyrelsen for Landsbyforeningen er til enhver tid åben for henvendelser og forslag.

Der kan eventuelt blive nedsat frivillige arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver eller udfordringer.

 

 1. Tak for i aften.

 

Referent: Peter Holm